مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه گرم که به مفتول سفید نیز شناخته میشود ازگالوانیزاسیون فولاد حرارت داده می شود و همچنین روکش دهی می شود.به ... ادامه مطلب